Hemen Arayın: +90 216 527 86 35
KVKK Aydınlatma Metni
KVVK'nın amacı Aydınlatma Yükümlülüğümüz doğrultusunda web sitesine giriş yapan ve ürün alışverişinde ve hizmet alışverişinde bulunacak olan sizlerin temel hak ve özgürlüklerinizi korumaktır.

AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

SETRAF SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ. (Setraf) (bundan sonra “Setraf” olarak anılacaktır) tarafından metalsistem.com.tr (bundan sonra Setraf web sitesi olarak anılacaktır) web sitesinde yer alan işbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni“ veri sorumlusu olarak Aydınlatma Yükümlülüğümüz doğrultusunda web sitesine giriş yapan ve ürün alışverişinde ve hizmet alışverişinde bulunacak olan sizlerin temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla, tarafımızca elde edilen kişisel verilerinizi hangi hukuki gerekçelerle ve hangi yöntemlerle topladığımızı, elde edilen verilerinizi nasıl işlediğimizi, veri güvenliğinizi hangi yöntemlerle sağladığımızı siz değerli ziyaretçilerimizin ve müşterilerimizin dikkatine sunmak adına hazırlanmıştır. Setraf, KVKK ve yürürlükteki yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda işbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metninde” güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.<(p>

KİŞİSEL VERİ

KVKK’ ya göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bilgiler, belli bir kimsenin adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, kimlik numarası, e-mail adresi, ikametgâh/teslimat adresi, telefon numarası, gibi bilgiler olup, kişiyi belirlenebilir kılabilme özelliklerine haiz olabilmeleri nedeniyle yasal mevzuatlarımızda kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir. Sizden özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Doğum Tarihiniz, Doğum Yeri, Cinsiyetiniz
İletişim Verisi Telefon Numaranız, Açık Adres Bilginiz, E-Posta Adresiniz
   
Görsel ve İşitsel Veri Fotoğrafınız (bizimle paylaşmanız halinde)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Setraf tarafından kişisel/özel nitelikteki verileriniz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metninde” belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, başta olmak üzere, ilgili yasal mevzuatlardan doğan yasal yükümlülüğümüz sebebi ile yasalarda belirtilen süre kadar tarafımızca işlenmektedir. Kişisel veriler otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle internet sitesi, sosyal medya mev-craları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel verilerinizi Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işliyoruz. Tüm işlenen kişisel verileri, memnuniyetinizin sağlanması, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması, tarafımıza sunulan talep ve şikâyetlerinin takibi, sözleşme süreçlerinin takibi, Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi; Şirket prosedürleri ve ilgili Mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini, kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, yetkili kuruluşlara Mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi (1774 Kimlik Bildirme Kanunu), ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, Sosyal Sorumluluk Aktiviteleri yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, finans ve muhasebe işlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi amaçları ile işlemekteyiz.

* Promosyon, özel teklif, indirim ve kampanya gibi pazarlama faaliyetlerinin planlama ve icrası (Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta, SMS gönderebilmek amacıyla, müşteri memnuniyeti ve kampanyalardan yararlanabilmeniz için bilgilerinizi kaydediyoruz.) İşlenen kişisel verileriniz, sizlerle iletişim kurma, sizleri reklam ve kampanyalardan haberdar etme amaçları ile sınırlı olarak, kanun ve ilgili yasal mevzuatlara uygun olarak ve belirtilen amaçlarla bağlantılı olacak süre kadar işlenmekte ve amacın ortadan kalkması ile yok edilmektedir.

* Setraf web sitesine erişim sağlandığında sitede ilgili sekmede yer alan butonlardan iletişim butonuna tıklandığında sayfaya gelecek olan “Bir Mesaj Yazın” bölümüne siz değerli ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz veya üyelerimizin bizlerle iletişime geçebilmek için ilgili boş kutucuklara ad, soyad, cep telefon numaranızı ve e-posta adresinizi doldurup özgür iradeniz ile Mesajı Gönder butonuna tıklayarak, mesajınızı bizlerle paylaşmanız durumunda adınız, soyadınız, telefon numaranız ve ayrıca e-posta adresinizin (kişisel verilerinizin) işlenmesi hususunda açık rıza verdiğiniz kabul edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIM AMACI

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen Şirketin ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla firma otomasyon programı çerçevesinde paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Setraf, elde ettiği kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızası ile yurtiçinde bulunan 3. gerçek veya tüzel kişilere aktarabilmektedir. Açık rızası olmaksızın ilgili kişinin kişisel verilerinin 3. gerçek veya tüzel kişiye aktarılması aşağıda belirtilen hallerde mevcut olup, kanuna uygun bir şekilde ve amaçla bağlantılı olarak yetkili kılınan kişilere aktarılabilir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta, SMS gönderebilmek amacıyla kişisel verilerinizi ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarıyoruz.
 • Aldığınız hizmet sonucu memnuniyetinize ilişkin duygu ve düşüncelerinizi ilgili hizmeti veren yetkililere aktarıyoruz. Bizden almış olduğunuz hizmet sırasında çektiğiniz sesli ve görüntülü verileri rızanız ile bizle paylaşmanız halinde internet ortamında (sosyal medya, web sitesi vb.) paylaşıyoruz.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel veriler gizlidir ve Setraf, bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması ve Şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

GÜNCELLEME PERİYODU

Şirketin ekonomik ve ticari kararı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu ilke kararları doğrultusunda işbu metin güncellenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER

Setraf, kişisel verileri işlerken aşağıdaki temel ilkelere uyduğunu ve uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • ilgili Mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

VERİ GÜVENLİĞİ

Setraf, elde ettiği kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesine ilişkin gerekli sistemleri ve denetim mekanizmalarını oluşturacağını, verilerin hukuka aykırı  işlenmesini önleyeceğini, verilere hukuka aykırı erişimi önleyeceğini, verilerin muhafazasını sağlayacağını ve bu doğrultuda her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını, kendi bünyesi içerisinde ve verilerin başka bir gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde gerekli denetimleri yapacağını ve yaptıracağını ayrıca her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Setraf, işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi veya elde edilmesi halinde en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bilgi verecektir.

HAKLARINIZ NELER?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, KVKK ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerinin uygulanması amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Setraf’a başvurma hakkına sahip olup, KVKK’nun 11. maddesi doğrultusunda ilgili kişi olarak sahip olduğunuz haklar aşağıda bilginize sunulmaktadır.

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel verisi işlenen ilgili kişi, Setraf tarafından işlenen veya işlendiği öğrenilen kişisel verileri hakkında haklarının kullanılmasına dair talepte bulunması halinde, hakkın kullanımı ile bağlantılı en uygun zaman dilimi içerisinde veri sorumlusu sıfatıyla Setraf’a başvurma yükümlülüğü altında olduğunu kabul etmektedir.

İlgili Kişi, yapmış olduğu başvuruların, yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup/noter kanalı ile veya e-mail yoluyla “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Talebi” konu açıklaması ile Setraf’a iletme yükümlülüğü altında olduğunu kabul etmektedir.

Yukarıda ilgili kişinin hakları başlıklı 6. maddede belirtilen hakların kullanılabilmesi adına, 10.03.2018 tarihinde 30356 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5/2 maddesi uyarınca Setraf’a yapılan başvuruların kanuna ve mevzuata uygun cevaplanabilmesi için başvuruda yer alması gereken zorunlu hususlar aşağıda bilginize sunulmaktadır;

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu.

Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler ile talep edilen hakka yönelik açıklamalar içeren talep dilekçesi Setraf’ın adresi olan Çakmak Mah. Alemdağ Cad. No:480/B Ümraniye / İstanbul adresine tebligat olarak gönderilebileceği gibi info@setraf.com mail adresine de ileti olarak gönderilebilecektir.

Setraf, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda ilgili kişiden ücret alınmayacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvurunun Setraf’ın hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilecektir.

Setraf, veri sorumlusu sıfatı ile ilgili kişi tarafından kendisine yöneltilen hakkın kullanılmasına ilişkin talebi kabul etme veya gerekçesini açıklayarak reddetme hakkına sahiptir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusu talebin gereğini yerine getirme yükümlülüğü altında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde 30 (otuz) gün başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyette bulunma hakkına sahiptir. Kurulun, altmış günlük süre içinde ilgili kişiye bir cevap vermesi öngörülmüştür. Başvurusu zımnen veya açıkça reddedilen ilgili kişinin bir yandan Kurula şikâyette bulunabilmesi, aynı zamanda veri sorumlusuna karşı doğrudan yargı yoluna gidebilmesi mümkündür. Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakları vardır. Bu kapsamda, ilgili kişiler yargı yoluna gidebilirler. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini Şirketten talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Tüm arzu ve şikâyet başvurularınız tarafımızca cevaplandırılacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çakmak Mah. Alemdağ Cad. No:480/B Ümraniye / İstanbul
+90 (216) 527 86 35
info@setraf.com
www.setraf.com
www.setraf.com.tr
www.metalsistem.com.tr

Mersis No: XXXX XXXXX XXXXX

Güncel kataloğumuzu görüntülemek için tıklayın.      (X)